تگ پادکست: تشیع

Cover S01E06
خانه بر دامنۀ آتشفشان (علی ابوالحسنی)
📌می‌شه گفت علی ابوالحسنی متخلص به «منذر» تاریخ‌پژوهیه که بیشترین تحقیق رو در مورد زندگی و کارنامۀ شیخ...
ادامه مطلب
3211
آستانۀ تجدد (داوود فیرحی)
🎙️دکتر داوود فیرحی در جلسۀ نقد کتاب آستانۀ تجدد: شرحی بر رسالۀ تنبیه الامه و تنزیه المله، در مورد اهمیت...
ادامه مطلب