تگ پادکست: سید مقداد نبوی

Cover S01E07
تاریخ مکتوم (سید مقداد نبوی)
🔗به همراه مصاحبۀ اختصاصی با نویسنده 📌نبوی در کتاب تاریخ مکتوم توجه‌ها رو به نیروی اپوزیسیون حکومت...
ادامه مطلب