تگ پادکست: جنسیت

3521
مردانگی ایرانی در اواخر قاجار و اوایل پهلوی (سیوان بالسلو)
مرد واقعی در ایران چگونه شخصی است؟ با در نظر گرفتن تاریخ معاصر ایران شاید بشه گفت اوایل دورۀ پهلوی شاهد...
ادامه مطلب
میان پرده دوازدهم آینه تاریخ Mian 12 - Mirror of History
آینۀ تاریخ (بانی اسمیت)
احتمالا بارها درباره استعاره «آینۀ تاریخ» شنیدید. به طور کلی آینه در تاریخ تمدن بشر نشانۀ راست‌گویی،...
ادامه مطلب