میان‌پرده دوازدهم

آینۀ تاریخ (بانی اسمیت)

احتمالا بارها درباره استعاره «آینۀ تاریخ» شنیدید. به طور کلی آینه در تاریخ تمدن بشر نشانۀ راست‌گویی، تمام‌نمایی یا جهان‌نمایی هست. موارد بسیاری در ادبیات کلاسیک جهان و ایران هست که آینه رو نماد صداقت معرفی می‌کنه و ما رو تشویق می‌کنه بهش اعتماد کنیم. متاسفانه باید عرض کنم چند وقتیه راست نمایی و تمام نمایی آینۀ تاریخ مورد تردید جدی قرار گرفته.

در دوازدهمین میان‌پردۀ پادکست #ایران_از_شنبه_صبح دربارۀ سه قرائت مختلف از آینۀ تاریخ صحبت می کنیم: آینۀ راستگو، آینۀ دروغگو و آینۀ داستانگو. مطالب این میان پرده برداشتی از کتاب خانم بانی اسمیت (Bonnie Smith) با عنوان «جنسیت تاریخ» (1998) هست. 

آینۀ تاریخ (بانی اسمیت)