میان‌پرده سیزدهم

ورود شطرنج به ایران (شاهنامه فردوسی)

در زمان سلطنت انوشیروان (نوشین روان) مقرر بود هر سال کشور هند به ایران باج و خراج دهد. در یکی از این سال‌ها، راجِ هند به همراه جواهرات و باژ و ساژ، صفحۀ شطرنج و مهره‌هایش را فرستاد و از انوشیروان خواست قواعد بازی را کشف کند. راج گفته بود تنها در صورتی باژ و ساژ سالانۀ ایرانیان را می‌دهد که آنها بتوانند قواعد بازی را کشف کنند.

در سیزدهمین میان‌پردۀ پادکست #ایران_از_شنبه_صبح به طور خلاصه نقل شاهنامۀ فردوسی از این داستان جذاب رو براتون خوندیم. شاهنامه (یا به قول سیدجواد طباطبایی «خردنامه») سرمایۀ تاریخی و ملی ما ایرانی‌هاست.

ورود شطرنج به ایران (شاهنامه فردوسی)