میان‌پرده شانزدهم

اندیشۀ شکست (مهدی اخوان ثالث)

در این میان پرده درباره اندیشۀ شکست صحبت می‌کنیم. اغلب شاعران و روشنفکران ایران در نیمه دوم دهۀ سی و نیمه اول دهه چهل دچار نوعی سرخوردگی اجتماعی شده بودند. مشخصه که دلیل اصلی این حسِ عمومی کودتای 28 مرداد 1332 بود.

مهدی اخوان ثالث متخلص به امید یکی از چهره‌های برجستۀ شعر این دوره هست. امید بعد از کودتا به زندان افتاد و بعضی از اشعارش رو در زندان سرود.در میان‌پردۀ شانزدهم از پادکست #ایران_از_شنبه_صبح شعر «کتیبه» امید رو براتون می‌خونیم. 

قابل دسترس در: کانال تلگرام و یوتیوب

اندیشۀ شکست (مهدی اخوان ثالث)