تگ پادکست: مهدی اخوان ثالث

Mian 16 Cover
اندیشۀ شکست (مهدی اخوان ثالث)
در این میان پرده درباره اندیشۀ شکست صحبت می‌کنیم. اغلب شاعران و روشنفکران ایران در نیمه دوم دهۀ سی و...
ادامه مطلب