تگ پادکست: فردوسی

3388
ورود شطرنج به ایران (شاهنامه فردوسی)
در زمان سلطنت انوشیروان (نوشین روان) مقرر بود هر سال کشور هند به ایران باج و خراج دهد. در یکی از این...
ادامه مطلب