تگ پادکست: تقلید از غرب

Cover Mian 9
گزارش تاسیس موزه (حسنعلی خان وزیری)
موزه یکی از نهادهای مدرنه که با هدف حفظ و اشاعه تاریخ و هنر تاسیس میشه. تو اروپا از قرن هجده یا نوزده...
ادامه مطلب