تگ پادکست: آینه تاریخ

میان پرده دوازدهم آینه تاریخ Mian 12 - Mirror of History
آینۀ تاریخ (بانی اسمیت)
احتمالا بارها درباره استعاره «آینۀ تاریخ» شنیدید. به طور کلی آینه در تاریخ تمدن بشر نشانۀ راست‌گویی،...
ادامه مطلب