فصل اول قسمت دوم

تأملی بر عقب‌ماندگی ما (حسن قاضی مرادی)

حسن قاضی مرادی انتقاداتش به سید جواد طباطبایی و «نظریه انحطاط ایران» رو تبدیل به یک کتاب کرده. ایشون معتقده طباطبایی برخی عوامل انحطاط رو جسته گریخته کنار هم گذاشته و اسمش رو گذاشته «نظریه انحطاط»!

قاضی مرادی در برابر مفهوم «تصلب سنت» که طباطبایی مطرح کرده می‌ایسته و می‌گه اواخر دوره صفویه جریان مهمی در اندیشۀ سیاسی ایران ظهور کرد که سنت سیاسی ایرانی رو تداوم بخشید و رویدادهای بعدی در تاریخ معاصر ایران رو رقم زد. جریانی که از «حکومت دینی» دم می‌زد. حرف‌های قاضی مرادی در کتاب تأملی بر عقب‌ماندگی ما رو می‌تونید در قسمت دوم پادکست #ایران_از_شنبه_صبح بشنوید.

تأملی بر عقب‌ماندگی ما (حسن قاضی مرادی)